מדיניות אחריות

חברת אם.בי. טרייד המייבאת ומשווקת לשוק המקומי את מוצרי סינולוג'י העולמית (להלן "היבואן") מאז 2010 מודה לך על שבחרת באחד ממוצריה, מברכת אותך על הצטרפותך לחוג לקוחותיה ומתכבדת להעניק לך אחריות למוצר שרכשת בתנאים המפורטים להלן.

 

היבואן ממליץ לצרכן לקרוא לפני הפעלת המוצר החדש את תעודת האחריות הזו, כמו גם את המדריך למשתמש והמדריך המהיר להתקנה המצורפים למוצר או זמינים להורדה מאתר היצרן בלינק הבא: http://www.synology.com/en-global/support/download

 

מידע נוסף ועדכני לגבי מדיניות האחריות למוצרי סינולוג'י ונהלי אחריות כלליים זמין בקישורית הבאה: http://www.synology.co.il/WarrantyTerms.html.

 

פניה לקבלת שירות
היבואן מעמיד לרשות לקוחותיו אתר אינטרנט וכן פנייה לקבלת שירות באמצעות טופס אלקטרוני, אשר מטרתם לסייע ללקוחות בכל הקשור להתקנת המוצר, לשאלות ולהבהרות לכל אורך חיי המוצר ולפתיחת קריאת שירות הקשורה לתקלות במוצר. קישורית לעמוד השירות באתר היבואן.

 

נציגינו במרכז השירות ישמחו לסייע לך בכל שאלה או פנייה כדי לאפשר לך הנאה מלאה ושלמה משימוש במוצרי סינולוג'י. בכל מקרה של תקלה במוצר עליך לפתוח תחילה קריאת שירות. במקרה בו לא ניתן יהיה לפתור את הבעיה באמצעות הדואר האלקטרוני או באופן מקוון, יפנה אותך נציג התמיכה אל מעבדת היבואן. יצוין כי עלויות העברת המוצר אל מעבדת השירות ו/או אל נקודת האיסוף ומהן חלות על הלקוח.

 

1. מהות האחריות
היבואן מתחייב כי בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר, המוצר יהיה ללא פגמים בחומרים ובייצור, ויהיה תואם את המפרט הכלול בתיעוד המצורף לו או הזמין להורדה מעמוד המוצר באתר היצרן . עם זאת, היבואן איננו מתחייב כי מוצרי סינולוג'י יפעלו ללא תקלות או הפרעות כלשהן. מפרט מוצרי סינולוג'י והוראות נוספות כלולים במדריך למשתמש ובמדריך המהיר להתקנה וכן באתר היצרן http://www.synology.com/en-global/ .

 

שירות במסגרת אחריות יינתן על סמך הצגת תעודת אחריות, חתומה על ידי המשווק, בצירוף חשבונית רכישה מקורית של המוצר. לנוחיות הלקוח, הנך מוזמן להצמיד את חשבונית הרכישה לתעודת האחריות.

 

באחריות הלקוח להתקין ולבדוק את המוצר בסמוך לקבלתו. במקרה שהמוצר אינו תקין, על הלקוח לפנות ליבואן לא יאוחר מחלוף 14 יום מתאריך הרכישה. מערכת ההפעלה של היצרן ו/או כל רכיב תוכנתי אחר של היצרן ו/או של כל יצרן רכיב תוכנתי אחר המותקן בשרתי סינולוג'י, תכונות ו/או תפקודיות של המוצר במסגרת המוגדר במפרט שלו ו/או במדריך למשתמש ו/או בתקנים רלוונטיים החלים על המוצר לא ייחשבו לתקלה.


תוקף האחריות על ידי חברתנו אינו תקף למוצרים שנרכשו מחוץ לישראל ו/או שלא באמצעות משווק מורשה של היבואן ולכן, ייתכן והלקוח יתבקש לשלוח את המוצר שרכש שלא במסגרת התנאים הנ"ל ועל חשבונו ליצרן במדינת המוצא או למרכז שירות מורשה של היצרן במדינה בה נרכש המוצר; למען הסר ספק, אחריות עבור מוצר של סינולוג'י שנרכש במדינה אחרת ממדינת ישראל ו/או שלא ייובא על ידי היבואן תינתן על ידי היצרן ו/או על ידי מרכז שירות של היצרן במדינה ממנו ייובא המוצר ולא על ידי היבואן (אם. בי. טרייד). אחריות זו כפופה לכל החוקים והתקנות העשויים לחול, ובכלל זה תקנות יצוא ויבוא.

 

2. משך האחריות ותקופתה
משך האחריות למוצרי סינולוג'י הוא שנתיים, אלא אם צוין אחרת בדף המידע הרשמי של המוצר הזמין באתר היצרן ו/או באתר היצרן ו/או בתיעוד המצורף למוצר. תקופת האחריות למוצר מתחילה בתאריך הרכישה המופיע על חשבונית הרכישה.

3. תיקונים בתשלום


היבואן יהיה רשאי לגבות תמורה עבור תיקון או החלפה שיבוצעו במוצר אם יידרשו עקב אחד או יותר מן הגורמים הבאים:

 • כוח עליון; נזקי דליקה/אש/מים; הפרעות חשמל; שימוש בחומרה, תוכנה, ממשקים או חומרי עזר שלא סופקו על ידי היצרן, או אשר אינם מתוצרת היצרן.

 • זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות: שימוש במוצר בניגוד להוראות במדריך למשתמש; קלקול או נזק  למוצרים מתכלים, לכיסוי חיצוני, לצבע או ציפוי המוצר, ולחלקים העשויים מפלסטיק או גומי; הובלה  על ידי הלקוח.

 • תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן.

 

4. הגבלת אחריות

 • היבואן אינו מתחייב להתאמת המוצר למטרה או לייעוד מסוימים כלשהם.      

 • היבואן לא יהיה אחראי כלפי הלקוח או כלפי צד ג' כלשהו לנזק עקיף או תוצאתי, ובכלל זה אובדן או מחיקה של יישומים או מידע, הוצאות שחזור, איבוד זמן ו/או אובדן הכנסות, פגיעה במוניטין וכיו"ב, לרבות אם ייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, כתוצאה מאי תקינותו או כתוצאה מפעולות לצורך מתן שירות למוצר (ראה גם להלן – פרק המלצות).

 

5. שירות לאחר אחריות

 • שירות תיקון למוצרים לאחר תקופת האחריות יסופק כנגד תשלום. התיקון עשוי להיערך בארץ או בחו"ל, ולהתבצע, על פי שיקול דעת היבואן, באמצעות החלפת המוצר או חלקים ממנו במוצר חלופי מחודש. המוצר  או החלק החלופי יכול להיות משופץ או משומש, אך בכל מקרה יהיה שווה ערך לחדש, או טוב ממנו, מבחינה פונקציונלית. קיימים קווי מוצר, לרבות שרתים שולחנים, שרתים לארון שרתים, אל פסקים, זיכרונות, יחידות הרחבה, מסילות לארון שרתים וכוננים קשיחים אשר השירות עבורם ניתן אך ורק באמצעות החלפתם במוצר מחודש; פרטים מעודכנים במרכז המידע והתמיכה.

 • במוצרים אשר משך האחריות עליהם הנו יותר משנה אחת יחול בשנת האחריות השנייה/שלישית כל האמור בסעיף זה (מלבד גביית תשלום). בנוסף לא תחול על היבואן מחויבות למועדי תיקון, ולהספקת חלקי חילוף לאחר תקופת האחריות הכוללת.

 • בתיקון שרתים במעבדת היבואן לא תחול על היבואן מחויבות באשר לזמן התיקון.

 • סעיפים 3,4 יישארו בתוקף לאחר תום תקופת האחריות ויחולו על שירות הניתן למוצר כנגד תשלום לרבות כל השינויים המחויבים.

 

6. המלצות
היבואן מאחל לכם הנאה שלמה משימוש במוצר סינולוג'י החדש שרכשת. להשלמת ההנאה ממוצרינו, אנו ממליצים לכל לקוחותינו:
לבצע גיבוי של המידע המצוי על המוצר באופן רציף, ובכל מקרה לפני מסירת המוצר למעבדה לשם תיקון. לפני מסירה לתיקון מומלץ גם להסיר מן המוצר מידע חסוי, קנייני או אישי.


ליבואן מגוון של חבילות שירות המציעות תוכניות הארכה והרחבה של האחריות הבסיסית. לקבלת מידע נוסף, אנא פנה למחלקת המכירות של היבואן.

 

7. מעבדת השירות
מעבדת השירות של היבואן זמינה ללקוחות היבואן במשרדי החברה בין השעות 10 בבוקר ל 3 אחה"צ. יש לתזמן הגעה למעבדת היבואן מראש באמצעות המייל.

 

8. רישום באתר היבואן 
הלקוח מתבקש להקפיד על רישום כל הפרטים הנדרשים  והעברתם ליבואן מיד בסמוך למועד הרכישה באמצעות הקישורית הבאה: http://www.synology.co.il/WarrantyRegistration.html. אי העברת הפרטים עלולה לעכב אספקת שירות/אחריות למוצר.

 

9. פרטים למילוי על ידי המשווק

 • שם המוצר ותיאורו

 • שם הדגם

 • שנת הייצור

 • מספרו הסידורי של המוצר

 • סוג הכונן הקשיח, שם היצרן, נפח ומספרו הקטלוגי

 • כמות הכוננים הקשיחים

 • מספרם הסידורי של הכוננים הקשיחים

 • תאריך הרכישה

 • פרטי המשווק

 

10. פרטי היצרן/יבואן

 • היצרן: Synology Incorporated.

 • שמו המסחרי של היצרן: סינולוג'י - Synology.

 • פרטי היבואן: אם. בי. טרייד ע.מ. 022977185

 • כתובת המשרדים - הרצל 13 קדימה 6092000

 • כתובת למשלוח דואר - ת.ד. 2256 קדימה 6092000

 • טל': 072-2522880

 • פקס: 072-2522881

 

הסכם רישיון למשתמש סופי

בהתקנה, העתקה, הטענה מן האינטרנט או שימוש בדרך אחרת במוצר תוכנה המותקן מראש בשרתי סינולוג'י או זמין להתקנה עצמית בהורדה מאתר היצרן הנך מקבל עליך את תנאיו של רישיון סינולוג'י למשתמש סופי. אם אינך מקבל תנאים אלה, סעדך היחיד יהא החזרת המוצר השלם באריזתו המקורית כשהוא מעולם לא נפתח ומעולם לא חובר לחשמל (חומרה ותוכנה) בתוך 14 יום כנגד קבלת החזר, בכפוף למדיניות החזרת המוצרים של מקום הרכישה.
מוסכם מראש כי לא ניתן להחזיר מוצרים שאריזתם המקורית נפתחה, שנעשה בהם שימוש והתאמה לצרכי הלקוח בין אם על ידי היבואן, על ידי המשווק המורשה או על ידי הלקוח לרבות הרכבת כוננים קשיחים, מערכת הפעלה, הרחבות זיכרון ו/או כל שינוי במוצר ובאריזתו מכפי שיצא מפס היצור של היצרן.
למידע נוסף או לבקשת החזר בגין שרתי סינולוג'י אנא פנה אל המשווק המורשה ממנו נרכש השרת או ליבואן.
 
ביטול עסקה
לקוח רשאי לבטל עסקה ובלבד שהטובין ארוז באריזתו המקורית ובלבד שאריזתו לא נפתחה ובלבד שהטובין לא נפגם ולא נעשה בו שימוש ובלבד שהטובין לא חובר לחשמל ובלבד שהטובין לא הותאם במיוחד לצרכי הלקוח. עסקה שבוטלה על ידי הלקוח תחוייב בדמי ביטול על פי החוק.
 
מידע בטיחות
למידע נוסף, פנה אל המסמך "מידע בטיחות ותקינה" ב"מדריך למשתמש" וב"מדריך המהיר להתקנה" הניתנים להורדה בקישורית הבאה: http://www.synology.com/en-global/support/download (יש לבחור את מספר המפרצים ולאחריו את הדגם שנרכש ולעבור ללשונית המסמכים לצפייה והורדת מסמכי היצרן של הדגם שנרכש).

 

אזהרה: כדי להפחית את הסיכון להלם חשמלי או נזק לציוד:

 • אל תנתק את תקע ההארקה של כבל הכוח. תקע ההארקה הנו רכיב בטיחות חשוב.

 • חבר את כבל הכוח אל שקע בעל הארקה שניתן לגשת אליו בקלות בכל עת.

 • נתק את הספקת הכוח לציוד על ידי הוצאת כבל הכוח מן השקע החשמלי.      

 

אזהרה: שרת אחסון/גיבוי שולחני עשוי להיות כבד; בהזיזך אותו השתמש בשיטות הרמה נכונות מבחינה ארגונומית.

מדיהביט לשירותך

 

כל הכתוב בעמוד זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס לשני המינים.

מדיניות אחריות של היבואן המקורי סינולוג'י נאס ישראל היבואן המקורי והראשי של מוצרי סינולוג'י בישראל מאז 2010 פנו למקצוענים ולטובים ביותר מוצרי סינולוג'י בישראל מאז 2010 שרתי NAS של SYNOLOGY סינולוג'י מוצרי נאס הטובים בעולם מדיניות שירות מדיניות אחריות של היבואן המקורי סינולוג'י נאס ישראל היבואן המקורי והראשי של מוצרי סינולוג'י בישראל מאז 2010 פנו למקצוענים ולטובים ביותר מוצרי סינולוג'י בישראל מאז 2010 שרתי NAS של SYNOLOGY סינולוג'י מוצרי נאס הטובים בעולם מדיניות שירות מדיניות אחריות של היבואן המקורי סינולוג'י נאס ישראל היבואן המקורי והראשי של מוצרי סינולוג'י בישראל מאז 2010 פנו למקצוענים ולטובים ביותר מוצרי סינולוג'י בישראל מאז 2010 שרתי NAS של SYNOLOGY סינולוג'י מוצרי נאס הטובים בעולם מדיניות שירות מדיניות אחריות של היבואן המקורי סינולוג'י נאס ישראל היבואן המקורי והראשי של מוצרי סינולוג'י בישראל מאז 2010 פנו למקצוענים ולטובים ביותר מוצרי סינולוג'י בישראל מאז 2010 שרתי NAS של SYNOLOGY סינולוג'י מוצרי נאס הטובים בעולם מדיניות שירות מדיניות אחריות של היבואן המקורי סינולוג'י נאס ישראל היבואן המקורי והראשי של מוצרי סינולוג'י בישראל מאז 2010 פנו למקצוענים ולטובים ביותר מוצרי סינולוג'י בישראל מאז 2010 שרתי NAS של SYNOLOGY סינולוג'י מוצרי נאס הטובים בעולם מדיניות שירות מדיניות אחריות של היבואן המקורי סינולוג'י נאס ישראל היבואן המקורי והראשי של מוצרי סינולוג'י בישראל מאז 2010 פנו למקצוענים ולטובים ביותר מוצרי סינולוג'י בישראל מאז 2010 שרתי NAS של SYNOLOGY סינולוג'י מוצרי נאס הטובים בעולם מדיניות שירות מדיניות אחריות של היבואן המקורי סינולוג'י נאס ישראל היבואן המקורי והראשי של מוצרי סינולוג'י בישראל מאז 2010 פנו למקצוענים ולטובים ביותר מוצרי סינולוג'י בישראל מאז 2010 שרתי NAS של SYNOLOGY סינולוג'י מוצרי נאס הטובים בעולם מדיניות שירות מדיניות אחריות של היבואן המקורי סינולוג'י נאס ישראל היבואן המקורי והראשי של מוצרי סינולוג'י בישראל מאז 2010 פנו למקצוענים ולטובים ביותר מוצרי סינולוג'י בישראל מאז 2010 שרתי NAS של SYNOLOGY סינולוג'י מוצרי נאס הטובים בעולם מדיניות שירות מדיניות אחריות של היבואן המקורי סינולוג'י נאס ישראל היבואן המקורי והראשי של מוצרי סינולוג'י בישראל מאז 2010 פנו למקצוענים ולטובים ביותר מוצרי סינולוג'י בישראל מאז 2010 שרתי NAS של SYNOLOGY סינולוג'י מוצרי נאס הטובים בעולם מדיניות שירות מדיניות אחריות של היבואן המקורי סינולוג'י נאס ישראל היבואן המקורי והראשי של מוצרי סינולוג'י בישראל מאז 2010 פנו למקצוענים ולטובים ביותר מוצרי סינולוג'י בישראל מאז 2010 שרתי NAS של SYNOLOGY סינולוג'י מוצרי נאס הטובים בעולם מדיניות שירות